دانلود سریالهای خارجی

دانلود سریال گمشدگان با زیرنویس فارس
دانلود سریال Lost با زیرنویس فارسی


 

خلاصه داستان: گمشدگان روایت مردمی است که از یک سانحه سقوط هواپیما جان سالم به در میبرند و درست وسط جزیره ای دور افتاده در منطقه ای گرمسیر ، تلاش برای رهایی از جزیره را آغاز می کنند. هر قسمت 42 دقیقه ای این سریال علاوه بر ماجرای اصلی با فلش بک هایی به زندگی شخصیت ها همراه است و به تدریج مخاطب را با زندگی شخصیت های اصلی داستان آشنا می کند. شخصیت هایی که تقریبا هر کدام از یک نژاد ، یک طرز تفکر و یک فرهنگ متفاوت هستند. در این سریال نماینده ای از هر قاره وجود دارد ، از آسیا ، استرالیا، آمریکا، اروپا و آفریقا و حتی از قطب هم نماینده ای حضور دارد (خرس قطبی) و شاید یکی از مسائلی که باعث جذب بی سابقه مخاطب برای این سریال شده همین نکته باشد. نکته ظریفی که باعث می شود تقریبا تمام بینندگان به راحتی با شخصیت ها همزادپنداری کنند.

 

فصل اول

Lost 01 


زیرنویس    E 01 :       Rapidshare

زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13 :       Rapidshare

زیرنویس    E 14 :       Rapidshare

زیرنویس    E 15 :       Rapidshare

زیرنویس    E 16 :       Rapidshare

زیرنویس    E 17 :       Rapidshare

زیرنویس    E 18 :       Rapidshare

زیرنویس    E 19 :       Rapidshare

زیرنویس    E 20 :       Rapidshare

زیرنویس    E 21 :       Rapidshare

زیرنویس    E 22 :       Rapidshare

زیرنویس    E 23 :       Rapidshare

زیرنویس    E 24&25 :       Rapidshare

دانلود کل زیرنویس ها به صورت یکجا


فصل دومزیرنویس    E 01 :       Rapidshare

زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13 :       Rapidshare

زیرنویس    E 14 :       Rapidshare

زیرنویس    E 15 :       Rapidshare

زیرنویس    E 16 :       Rapidshare

زیرنویس    E 17 :       Rapidshare

زیرنویس    E 18 :       Rapidshare

زیرنویس    E 19 :       Rapidshare

زیرنویس    E 20 :       Rapidshare

زیرنویس    E 21 :       Rapidshare

زیرنویس    E 22 :       Rapidshare

زیرنویس    E 23&24 :       Rapidshare

دانلود کل زیرنویس ها به صورت یکجا


فصل سوم


زیرنویس    E 01 :       Rapidshare

زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13 :       Rapidshare

زیرنویس    E 14 :       Rapidshare

زیرنویس    E 15 :       Rapidshare

زیرنویس    E 16 :       Rapidshare

زیرنویس    E 17 :       Rapidshare

زیرنویس    E 18 :       Rapidshare

زیرنویس    E 19 :       Rapidshare

زیرنویس    E 20 :       Rapidshare

زیرنویس    E 21 :       Rapidshare

زیرنویس    E 22 :       Rapidshare

زیرنویس    E 23 :       Rapidshare

دانلود کل زیرنویس ها به صورت یکجا


فصل چهارم


زیرنویس    E 01 :       Rapidshare

زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13&14 :       Rapidshare


فصل پنجم


زیرنویس    E 01 :       Rapidshare

زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13 :       Rapidshare

زیرنویس    E 14 :       Rapidshare

زیرنویس    E 15 :       Rapidshare

زیرنویس    E 16&17 :       Rapidshare

دانلود کل زیرنویس ها به صورت کجا