دانلود سریالهای خارجی
دانلود سریال فرار از زندان با زیر نویس فارسی
دانلود سریال Prison Break با زیر نویس فارسی
خلاصه داستان : قهرمان داستان "مایکل" خودش یک کاری می کنه که عمداً بیفته زندان. بله خودشو عمداً می فرسته زندان تا بتونه برادر بیگناه خودشو نجات بده! برادرش قراره که تا چند وقت دیگه به خاطر قتلی که انجام نداده اعدام بشه و اون با برنامه ریزی دقیق قبل از اینکه خودشو بندازه زندان نقشه کامل فرارش رو می کشه!
 
فصل اول


زیرنویس    E 01 :       Rapidshare

زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13 :       Rapidshare

زیرنویس    E 14 :       Rapidshare

زیرنویس    E 15 :       Rapidshare

زیرنویس    E 16 :       Rapidshare

زیرنویس    E 17 :       Rapidshare

زیرنویس    E 18 :       Rapidshare

زیرنویس    E 19 :       Rapidshare

زیرنویس    E 20 :       Rapidshare

زیرنویس    E 21 :       Rapidshare

زیرنویس    E 22 :       Rapidshare

دانلود کل زیر نویس های این فصل به صورت یکجا


فصل دوم


زیرنویس    E 01 :       Rapidshare

زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13 :       Rapidshare

زیرنویس    E 14 :       Rapidshare

زیرنویس    E 15 :       Rapidshare

زیرنویس    E 16 :       Rapidshare

زیرنویس    E 17 :       Rapidshare

زیرنویس    E 18 :       Rapidshare

زیرنویس    E 19 :       Rapidshare

زیرنویس    E 20 :       Rapidshare

زیرنویس    E 21 :       Rapidshare

زیرنویس    E 22 :       Rapidshare

دانلود کل زیرنویس های این فصل به صورت یکجا


فصل سوم


زیرنویس    E 01 :       Rapidshare

زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13 :       Rapidshare

دانلود کل زیرنویس های این فصل به صورت یکجا


فصل چهارم


  

 زیرنویس    E 01 :       Rapidshare

 زیرنویس    E 02 :       Rapidshare

زیرنویس    E 03 :       Rapidshare

زیرنویس    E 04 :       Rapidshare

زیرنویس    E 05 :       Rapidshare

زیرنویس    E 06 :       Rapidshare

زیرنویس    E 07 :       Rapidshare

زیرنویس    E 08 :       Rapidshare

زیرنویس    E 09 :       Rapidshare
زیرنویس    E 10 :       Rapidshare

زیرنویس    E 11 :       Rapidshare

زیرنویس    E 12 :       Rapidshare

زیرنویس    E 13 :       Rapidshare

زیرنویس    E 14 :       Rapidshare

زیرنویس    E 15 :       Rapidshare

زیرنویس    E 16 :       Rapidshare

زیرنویس    E 17 :       Rapidshare

زیرنویس    E 18 :       Rapidshare

زیرنویس    E 19 :       Rapidshare

زیرنویس    E 20 :       Rapidshare

زیرنویس    E 21 :       Rapidshare

زیرنویس    E 22 :       Rapidshare

دانلود کل زیرنویس های این فصل به صورت یکجا