دانلود سریالهای خارجی

دانلود سریال قهرمانان


دانلود سریال  زیبای قهرمانان ( Heroes )

خلاصه داستان: سریال Heroes یا قهرمانان ، یک سریال آمریکایی است که در آن تعدادی از انسان ها ناگهان قدرت های عجیبی پیدا میکنند که زندگی شان را متحول میسازد و سعی میکنند از این قدرت در حفظ حیات بشری و مبارزه با کسانی که میخواهند آنرا نابود سازند استفاده کنند.
این سریال که به سبک علمی تخیلی است، یکی از محبوب ترین سریال های ۵ سال اخیر آمریکا شده است و بطور متوسط در ایالات متحده ۱۴ میلیون نفر این سریال را دنبال میکنند.  
 فصل اول


قسمت 01:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 02:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 03:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 04:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 05:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 06:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 07:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 08:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 09:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 10:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 11:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 12:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 13:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 14:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 15:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 16:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 17:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 18:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 19:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 20:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 21:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 22:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی 
قسمت 23:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی 
 
فصل دوم


قسمت 01:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی

قسمت 02:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 03:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 04:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 05:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 06:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 07:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 08:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 09:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 10:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 11:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
 

 
فصل سوم


قسمت 01:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی

قسمت 02:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 03:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 04:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 05:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 06:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 07:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 08:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 09:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 10:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 11:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 12:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 13:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 14:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 15:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 16:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 17:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 18:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 19:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 20:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 21:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 22:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
 
قسمت 23:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی 
قسمت 24:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی 
قسمت 25:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
 

فصل چهارم

قسمت 1 & 2:    لینک مستقیم       RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی

قسمت 03:    
       RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 04:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 05:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی

قسمت 06:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی
قسمت 07:           RapidShare        Deposite Files        زیر نویس فارسی

در حال اضافه شدن...